Financiën

Voor de studie van uw kind zijn leermiddelen nodig zoals boeken, licenties en dergelijke. Verder organiseert de school voor de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal andere activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Om te kunnen leren heb je natuurlijk leermiddelen nodig (boeken, digitale licenties e.d.). Voor het bestellen van de leermiddelen ontvangen ouders een brief met instructies van de firma Iddink. Als leerling ben je uiteraard verantwoordelijk voor het in goede staat inleveren van de gebruikte boeken aan het einde van het schooljaar. 

De Minister van Onderwijs heeft vastgesteld welke boeken onder de gratis verstrekking vallen. Sommige boeken, zoals een atlas en woordenboeken, vallen niet onder deze regeling, maar zijn wel nuttig tijdens je hele schoolloopbaan. Dat geldt ook voor een laptop. Je hebt zo’n apparaat (of iets vergelijkbaars) nodig voor het onderwijs en de examinering op onze school en je moet het zelf aanschaffen. Meer informatie hierover vind je hier. 

Ouderbijdrage

De bijdrage is voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op € 85,- per leerling.

Onze school organiseert voor de leerlingen naast het normale onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten. Voor de bekostiging ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter. Uiteraard mag u van de school verwachten dat wij duidelijkheid verstrekken over de bestemming van het geld. Hieronder geven wij een opsomming van de aangeboden diensten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school moet jaarlijks instemmen met de besteding van deze bijdragen. Dit is een garantie dat het geld zorgvuldig en verantwoord wordt besteed.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer deze bijdrage niet wordt betaald, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Het gevolg is wel dat het voor de school moeilijker wordt om onderwijsactiviteiten (binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten) die betaald worden uit de ouderbijdrage, te blijven organiseren.

De volgende zaken worden dankzij de ouderbijdrage bekostigd:

  • bijdrage budget ouderraad
  • bijzondere schoolactiviteiten  (m.u.v. de meerdaagse excursies in de bovenbouw)
  • papier- en kopieerkosten
  • solidariteitsfonds

Deze zaken gelden voor alle leerlingen, alle leerjaren 

Specials

In de brugklas kiest uw kind voor één van onze drie specials. Ook hiervoor kan een extra ouderbijdrage worden gevraagd.

  • Dalton Original
  • Dalton Tech(nasium) (€ 75,-)
  • Dalton on Stage (€ 100,-)

Van deze bijdrage worden allerlei extra activiteiten (workshops, theaterbezoek, bedrijvenbezoek) georganiseerd of specifieke materialen voor projecten (Tech) aangeschaft.

De extra ouderbijdrage voor de special is een vrijwillige bijdrage. Wanneer deze bijdrage niet wordt betaald, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Het gevolg is wel dat het voor de school moeilijker wordt om onderwijsactiviteiten (binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten) die betaald worden uit de extra ouderbijdrage voor de specials, te blijven organiseren.

Voor ouders/verzorgers met een bescheiden inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor schoolkosten.

Tegemoetkoming in de kosten

Er zijn verschillende regelingen die de kosten voor een sport- of een cultuurvereniging vergoeden. De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen hebben een scholierenregeling. Deze regeling is gekoppeld aan de Alkmaarpas, Langedijkerpas, Huygenspas of Schagenpas. Via deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het exacte bedrag van de vergoeding per kind is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Via uw gemeente ontvangt u bericht over de werking hiervan.

Rijksoverheid/Kindgebonden budget

Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:
• hoeveel kinderen u hebt.
• de leeftijd van uw kinderen.
• de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen.
Lees meer over de voorwaarden bij “Kan ik kindgebonden budget krijgen?”

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag het dan zelf aan via www.toeslagen.nl

Sport en Cultuur voor ieder kind

Er is geld beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar in Alkmaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Hiermee kunnen zij deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sportvereniging. Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten moet tenslotte voor ieder kind mogelijk zijn. Hoe kun je gebruik maken van deze regelingen?
Ga naar Alkmaar | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze aan kunt vragen.