Financiën

Voor de studie van uw kind zijn leermiddelen nodig zoals boeken, licenties en dergelijke. Verder organiseert de school voor de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal andere activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Om te kunnen leren heb je natuurlijk leermiddelen nodig (boeken, digitale licenties e.d.). Deze worden gratis door de school verstrekt. Voor het bestellen van de leermiddelen ontvangen ouders een brief met instructies van de firma Iddink. Als leerling ben je uiteraard verantwoordelijk voor het in goede staat inleveren van de gebruikte boeken aan het einde van het schooljaar. 

De Minister van Onderwijs heeft vastgesteld welke boeken onder de gratis verstrekking vallen. Sommige boeken, zoals een atlas en woordenboeken, vallen niet onder deze regeling, maar zijn wel nuttig tijdens je hele schoolloopbaan. Dat geldt ook voor een laptop. Je hebt zo’n apparaat (of iets vergelijkbaars) nodig voor het onderwijs en de examinering op onze school en je moet het zelf aanschaffen. Meer informatie hierover vind je hier. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders kunnen besluiten om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg daarvan is wel dat het voor de school moeilijk wordt om onderwijsactiviteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage (in of buiten de school), te blijven organiseren. Voor facturering van de vrijwillige ouderbijdrage maken we gebruik van het programma Wiscollect. Ouders ontvangen een email met een link naar dit programma, waarmee ze de factuur kunnen betalen.  

Voor 2022-2023 is de ouderbijdrage in overleg met de MR en de ouderraad vastgesteld op € 85,00 per leerling. Aan het begin van de schoolloopbaan tekenen de ouder(s)/verzorger(s) en de school een overeenkomst over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze heeft een looptijd van één schooljaar. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan activiteiten. Het kan wel zijn dat geplande onderwijsactiviteiten niet doorgaan i.v.m. de geïnde ouderbijdragen. Ouders mogen van de school verwachten dat wij duidelijkheid verstrekken over de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.  

De volgende zaken worden dankzij de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bekostigd:  

  • bijdrage budget ouderraad  
  • bijzondere schoolactiviteiten (m.u.v. de introductieweek voor de brugklassers en de meerdaagse excursies in de bovenbouw)
  • bruikleen locker
  • extra toezicht
  • collectieve ongevallenverzekering
  • papier- en kopieerkosten.

Deze zaken gelden voor alle leerlingen, alle leerjaren 

Overige activiteiten

Voor activiteiten of diensten in een bepaald leerjaar of Special wordt een extra vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De wettelijke vertegenwoordiger geeft hier vooraf toestemming voor. Ook deze bijdrage is dus vrijwillig en ook hiervoor geldt dat leerlingen altijd kunnen deelnemen aan een (gekozen) activiteit en dat wij als school de geplande activiteiten soms niet door kunnen laten gaan i.v.m. het totaal geïnde bedrag.

  • De bijdrage voor de introductieweek van de brugklassen bedraagt € 35,-. • Voor Special Dalton On Stage leerjaar 1, 2 en 3 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 100,- ten behoeve van culturele uitstapjes en activiteiten op school.
  • Voor Special Technasium wordt per leerjaar een extra bijdrage gevraagd van € 75,- ten behoeve van speciale excursies en projecten. Voor de leerlingen die het vak T&T (vmbo) volgen wordt een jaarlijkse eigen bijdrage van € 50 i.p.v. € 75,- gevraagd.
  • In het vierde leerjaar (vmbo, havo, vwo) is er de meerdaagse excursieweek. Halverwege het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers hiervoor informatie en een aparte factuur.
Voor ouders/verzorgers met een bescheiden inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor schoolkosten.

Tegemoetkoming in de kosten

Er zijn verschillende regelingen die de kosten voor een sport- of een cultuurvereniging vergoeden. De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen hebben een scholierenregeling. Deze regeling is gekoppeld aan de Alkmaarpas, Langedijkerpas, Huygenspas of Schagenpas. Via deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het exacte bedrag van de vergoeding per kind is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Via uw gemeente ontvangt u bericht over de werking hiervan.

Rijksoverheid/Kindgebonden budget

Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:
• hoeveel kinderen u hebt.
• de leeftijd van uw kinderen.
• de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen.
Lees meer over de voorwaarden bij “Kan ik kindgebonden budget krijgen?”

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag het dan zelf aan via www.toeslagen.nl

Sport en Cultuur voor ieder kind

Er is geld beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar in Alkmaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Hiermee kunnen zij deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sportvereniging. Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten moet tenslotte voor ieder kind mogelijk zijn. Hoe kun je gebruik maken van deze regelingen?
Ga naar Alkmaar | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze aan kunt vragen.