Financiën

Voor de studie van uw kind zijn leermiddelen nodig zoals boeken, licenties en dergelijke. Verder organiseert de school voor de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal andere activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Om te kunnen leren heb je natuurlijk leermiddelen nodig (boeken, digitale licenties e.d.). Voor het bestellen van de leermiddelen ontvangen ouders een brief met instructies van de firma Iddink. Als leerling ben je uiteraard verantwoordelijk voor het in goede staat inleveren van de gebruikte boeken aan het einde van het schooljaar. 

De Minister van Onderwijs heeft vastgesteld welke boeken onder de gratis verstrekking vallen. Sommige boeken, zoals een atlas en woordenboeken, vallen niet onder deze regeling, maar zijn wel nuttig tijdens je hele schoolloopbaan. Dat geldt ook voor een laptop. Je hebt zo’n apparaat (of iets vergelijkbaars) nodig voor het onderwijs en de examinering op onze school en je moet het zelf aanschaffen. Meer informatie hierover vind je hier. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders kunnen besluiten om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg hiervan kan zijn dat het voor de school moeilijk wordt om waardevolle activiteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage, te blijven organiseren.

Voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruik gemaakt van het programma Wiscollect. Ouders ontvangen een e-mail met een link naar dit programma. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de geboden activiteiten en faciliteiten.

Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma een aantal activiteiten en faciliteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt. Het gaat hierbij om activiteiten en faciliteiten die wij van belang achten voor de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school.

Onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor dagexcursies zoals bus- en entreegelden, kosten voor gastdocenten bij workshops, klassenactiviteiten, culturele activiteiten en buitenschoolse sportactiviteiten. De enige uitzondering wordt gevormd door de meerdaagse excursies; daarvoor worden de vrijwillige ouderbijdragen apart in rekening gebracht.

In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de ouderbijdrage per leerling per schooljaar vastgesteld. Het bedrag voor 2024-2025 is € 95,-

Dit geldt voor alle leerlingen, alle leerjaren.

Specials

In de brugklas kiest uw kind voor één van onze drie specials. Ook hiervoor kan een extra ouderbijdrage worden gevraagd.

  • Dalton Original
  • Dalton Tech(nasium) (€ 75,-)
  • Dalton on Stage (€ 100,-)

Van deze bijdrage worden allerlei extra activiteiten (workshops, theaterbezoek, bedrijvenbezoek) georganiseerd of specifieke materialen voor projecten (Tech) aangeschaft.

De extra ouderbijdrage voor de special is een vrijwillige bijdrage. Wanneer deze bijdrage niet wordt betaald, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Het gevolg is wel dat het voor de school moeilijker wordt om onderwijsactiviteiten (binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten) die betaald worden uit de extra ouderbijdrage voor de specials, te blijven organiseren.

Solidariteitsfonds

Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor het solidariteitsfonds. Dit fonds dekt de kosten van buitenlandse excursies voor leerlingen die zelf minder kunnen bijdragen. Naast de ouderbijdragen ontvangt de school soms donaties voor dit solidariteitsfonds. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen tijdens hun schoolcarrière een mooie werkweek kunnen meemaken

Als u wilt doneren, kunt u uw bijdrage storten op IBAN NL40 INGB 0005327413, ten name van Sovon INZ ST Dalton College, onder vermelding van solidariteitsfonds.

Voor ouders/verzorgers met een bescheiden inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor schoolkosten.

Tegemoetkoming in de kosten

Er zijn verschillende regelingen die de kosten voor een sport- of een cultuurvereniging vergoeden. De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen hebben een scholierenregeling. Deze regeling is gekoppeld aan de Alkmaarpas, Langedijkerpas, Huygenspas of Schagenpas. Via deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het exacte bedrag van de vergoeding per kind is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Via uw gemeente ontvangt u bericht over de werking hiervan.

Rijksoverheid/Kindgebonden budget

Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:
• hoeveel kinderen u hebt.
• de leeftijd van uw kinderen.
• de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen.
Lees meer over de voorwaarden bij “Kan ik kindgebonden budget krijgen?”

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag het dan zelf aan via www.toeslagen.nl

Sport en Cultuur voor ieder kind

Er is geld beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar in Alkmaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Hiermee kunnen zij deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sportvereniging. Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten moet tenslotte voor ieder kind mogelijk zijn. Hoe kun je gebruik maken van deze regelingen?
Ga naar Alkmaar | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze aan kunt vragen.