Voor de studie van uw kind zijn leermiddelen nodig zoals boeken, licenties en dergelijke. Verder organiseert de school voor de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal andere activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Het boekenpakket

Leermiddelen zoals boeken en licenties worden gratis door de school verstrekt. Uiteraard is de leerling verantwoordelijk voor het in goede staat inleveren van de gebruikte boeken. Er wordt geen borg meer gevraagd. Eventuele schade wordt aan het eind van elk schooljaar in rekening gebracht.

De Minister van Onderwijs heeft vastgesteld welke boeken wel en niet onder de gratis verstrekking vallen. Sommige boeken, die nuttig zijn voor de hele schoolloopbaan, zoals een atlas en woordenboeken, vallen niet onder deze regeling. Andere duurzame leermiddelen, zoals een laptop en een grafische rekenmachine, moeten ook voor eigen rekening worden aangeschaft.

Alle leerlingen in leerjaar 1 t/m 4 moeten beschikken over een zelf aangeschafte laptop (of Chromebook). Informatie hierover vindt u hier.

Schoolfonds

Onze school organiseert voor de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal andere activiteiten. Voor de bekostiging ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd.

Voor 2022 - 2023 is deze vastgesteld op € 85,00 per leerling.

Aan het begin van de schoolloopbaan tekenen de ouder(s)/verzorger(s) en de school een overeenkomst over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze heeft een looptijd van één schooljaar. Omdat wij u echter niet elk jaar lastig willen vallen met het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst, gaan wij uit van een stilzwijgende verlenging, tenzij u de overeenkomst wenst op te zeggen. Dit laatste moet dan wel voor 1 mei gebeuren.

Uiteraard worden de ouders over een eventuele wijziging in de hoogte van de ouderbijdrage geïnformeerd. In dat geval kan een ouder binnen één maand na dagtekening van de brief schriftelijk kenbaar maken dat hij of zij de overeenkomst niet wenst te verlengen.

Ouders mogen van de school verwachten dat wij duidelijkheid verstrekken over de bestemming van het geld. Hieronder geven wij een opsomming van de aangeboden diensten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school moet jaarlijks instemmen met de besteding van het schoolfonds. Dit is een garantie dat het geld zorgvuldig en verantwoord wordt besteed.

De volgende zaken worden dankzij het schoolfonds bekostigd:

 • bijdrage budget ouderraad
 • bijzondere schoolactiviteiten (m.u.v. de introductieweek voor de brugklassers en de meerdaagse excursies in de bovenbouw)
 • bruikleen locker
 • extra toezicht
 • collectieve ongevallenverzekering
 • papier- en kopieerkosten

 

Overige kosten
Voor bepaalde activiteiten of diensten wordt een extra bijdrage gevraagd. De wettelijke vertegenwoordiger geeft hier vooraf toestemming voor. Het niet intekenen op een dienst of activiteit, dan wel niet (tijdig) betalen van de verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten.

 • De kosten voor de introductieweek van de brugklassen bedragen € 35.
 • Voor Dalton On Stage leerjaar 1, 2 en 3 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 100 ten behoeve van extra culturele uitstapjes en activiteiten op school.
 • Voor Dalton Tech(nasium) wordt per leerjaar een extra bijdrage gevraagd van € 75 ten behoeve van speciale excursies en projecten. Voor de leerlingen die het vak T&T volgen wordt een jaarlijkse eigen bijdrage van € 50 gevraagd.
 • Voor de leerlingen in vmbo 3 en 4, havo 4 of vwo 4 en 5 die het vak dans of drama volgen wordt jaarlijks een extra bijdrage gevraagd van € 50 ten behoeve van extra culturele uitstapjes en activiteiten in het verlengde van het lesprogramma.
 • Leerlingen in klas 1 t/m 4 dienen zelf een Chromebook of vergelijkbare laptop aan te schaffen. Informatie hierover vindt u op onze website.

Aan het begin van het vierde leerjaar is er de meerdaagse excursieweek. Aan het einde van het derde leerjaar ontvangen alle ouders hiervoor een aparte factuur.

Wijze van betaling
Voor alle facturen m.b.t. ouderbijdrage, excursies, etc. maken wij gebruik van het softwareprogramma WIS-collect.  WIS-collect maakt gebruik van het mailadres dat door de ouders/verzorgers in Magister is opgegeven. Op het moment dat wij een factuur klaar hebben, ontvangt de ouder/verzorger (eerste contactpersoon) een e-mail waarmee toegang wordt verkregen tot een internetportaal.  Binnen dit portaal kan men de gewenste betaalwijze kiezen.

Kwijtscheldingsregeling
Een (gedeeltelijke) kwijtschelding dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de plv. rector. (Gedeeltelijke) kwijtschelding kan worden toegepast indien:

 • er duidelijk sprake is van een inkomenssituatie die beneden het bestaansminimum ligt;
 • in alle redelijkheid geen (gedeeltelijke) kwijtschelding geweigerd kan worden, zulks ter beoordeling van een commissie bestaande uit de plv. rector, de verantwoordelijke afdelingsleider en de betrokken mentor.

In bovengenoemde gevallen kan een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds.

Solidariteitsfonds
Uit de bijdrage voor het schoolfonds wordt jaarlijks € 1,50 per leerling in het solidariteitsfonds gestort. Op dit fonds kan door ouders en plv. rector een beroep worden gedaan om activiteiten te financieren voor leerlingen uit minder draagkrachtige gezinssituaties. Voor ouders voor wie de betaling op zeer grote problemen stuit, kan een betalingsregeling worden getroffen. Zij kunnen zich met een schriftelijk verzoek wenden tot mevrouw P. Bleeker, rector.

 

 

Betalingsregeling of tegemoetkoming in de kosten

Subsidiemogelijkheiden
Voor ouders met een bescheiden inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de overige schoolkosten, u vindt informatie hierover op onze website. Ook zijn er verschillende regelingen die de kosten voor een sport- of een cultuurvereniging vergoeden. 

De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen hebben een scholierenregeling. Deze regeling is gekoppeld aan de Alkmaarpas, Langedijkerpas, Huygenspas of Schagenpas. Via deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het exacte bedrag van de vergoeding per kind is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Via uw gemeente ontvangt u bericht over de werking hiervan.

Stichting Leergeld ook in Alkmaar actief
Graag stellen wij, Stichting Leergeld Alkmaar, ons voor. Leergeld Alkmaar is een van de ruim 100 stichtingen van Leergeld Nederland. Ons doel is dat alle kinderen moeten kunnen meedoen. Vanaf februari 2021 is onze stichting van start gegaan met het ondersteunen van kinderen woonachtig in Alkmaar en in de leeftijd van 4-18 jaar door het verstrekken van fietsen en laptops. Ouders of verzorgers kunnen een aanvraag doen via onze website: www.leergeldAlkmaar.nl

 

Voorop staat dat Leergeld Alkmaar maatwerk levert. Onze intermediairs onderzoeken tijdens een bezoek aan het gezin of het in aanmerking komt voor hulp. Daarbij is het gezinsinkomen (max. 120% van de bijstandsnorm en/of de afwezigheid van een andere instanties of organisatie die dezelfde hulp kan verstrekken). Ook mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening kunnen een aanvraag doen.

Heeft u een vraag hierover? Mail dan via een formulier op de site of bel 06-30043906 (ma. di. 10.00 – 15.00 uur) 

Sport en Cultuur voor ieder kind
Er is geld beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar in Alkmaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Hiermee kunnen zij deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sportvereniging. Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten moet tenslotte voor ieder kind mogelijk zijn. Ga naar www.sportencultuurvooriederkind.nl en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze aan kunt vragen.    

Rijksoverheid / Kindgebonden budget
Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.
Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op hebt. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag het dan zelf aan via www.toeslagen.nl

Aansprakelijkheid

Leerlingen nemen in toenemende mate steeds duurdere elektronische apparatuur, zoals mobiele telefoons, Chromebooks, tablets, laptops e.d. mee naar school. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of het wegnemen door derden van dergelijke apparatuur of andere bezittingen.

Uit oogpunt van veiligheid wil de sectie lichamelijke opvoeding u er extra op attenderen dat bovenstaande ook geldt in de kleedkamers bij zowel de buiten- als binnen accommodatie.

Wij verwachten dat de leerlingen indien aangegeven door de docent, zelfstandig of onder begeleiding van de docent naar activiteiten buiten school kunnen fietsen en dat zij de verkeersregels in acht nemen bij het fietsen van en naar sportaccommodaties, uitjes en excursies. Verder verwachten wij dat leerlingen in de gymzaal op hun zaalschoenen gymmen of op blote voeten.

Verzekering

Voor de hele school is een collectieve verzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AON. De leerling is voor de gevolgen van lichamelijk letsel verzekerd tijdens:

 • het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd (één uur vóór en één uur na schooltijd);
 • het verblijf op school; sportbeoefening, schoolreisjes, excursies e.d.;
 • snuffelstage en maatschappelijke stage.
Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top